سخنان
  • چند سخن از گاندی

    از گناه تنفر داشته باش نه از گناهکار. اگر روزی دشمن پیدا کردی، بدان که در رسیدن به هدفت موفق بوده‌ایی. اگ ...

    از گناه تنفر داشته باش نه از گناهکار. اگر روزی دشمن پیدا کردی، بدان که در رسیدن به هدفت موفق بوده‌ایی. اگر روزی تهدیدت نمودند، بدان که در برابرت ناتوانند. اگر روزی خیانت دیدی، بدان قیمتت بالاست. اگر ر ...

    بیشتر بخوانید