درباره ما

در این سایت سعی می‌شود در کنار روایتها، حکایتها و داستانهای مختلف و آموزنده در کنار آثار ادبی برای شما آماده گردد. این سایت سرشار از

  • داستانهای کوتاه
  • داستانهای مدیریتی
  • حکایتهای برای یاد گرفتن و موفقیت
  • داستانهای از موفقیت
  • داستانهای از فروش و تبلیغ مناسب

و ده‌ها نوع داستان با کارکرد خاص گردم هم بیاید.